Výzva na predloženie ponuky

 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona:

 

Názov organizácie:

BIC Banská Bystrica, s.r.o.

IČO:

31609465

 

DIČ:

2021109992

 

Sídlo organizácie:

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Internetová adresa:

http://www.e-inkubator.sk/

Kontaktné miesto:

CVO, s.r.o. , Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:

 

 

 

Meno a priezvisko:

Mgr. Roman Mikušinec

Telefón:

0908 93 46 80

 

e-mail:

roman.mikusinec@cvo.sk

 

 

 

 

 

2. Postup:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3. Druh zákazky:

Tovary.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

11 559,17 EUR bez DPH.

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzači môžu predkladať súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, resp. všetky časti. Podrobnosti o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v bode 9 tejto výzvy.

5. Názov zákazky:

Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

6. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia (hardware a software) v rámci projektu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“. Podrobný popis jednotlivých položiek predmetu zákazky pre časť 1 a časť 2 predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

CPV slovník:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:                    30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

7. Miesto dodania diela:

BIC Banská Bystrica, s.r.o. Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica.

8. Rozsah predmetu zákazky:

Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

ÁNO.

Časť 1.: Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií - hardware

Hlavný slovník CPV: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Predpokladaná hodnota: 8 782,17 EUR bez DPH

Časť 2.: Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií - software

Hlavný slovník CPV: 48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

Predpokladaná hodnota: 2 777,00 EUR bez DPH

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Osoba podľa § 8 zákona uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si osoba podľa § 8 vyhradzuje právu využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Požiadavky osoby podľa § 8 uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy sú pre uchádzača záväzné. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

12. Trvanie zmluvy:

do 1 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: BIC Banská Bystrica, s.r.o. a NFP, z Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01, kód ITMS: 312011G189.

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

Splatnosť faktúr bude min. 60 dní.

Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy.

14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

      NIE.

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:

       -

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

       -

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:

       Nie je potrebná.

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:

do 12. 11. 2018 do 16:00 hod.

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce“.

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:

Osobné postavenie:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo

 • 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Ekonomické a finančné postavenie:

Nepožaduje sa.

Technická alebo odborná spôsobilosť:

Nepožaduje sa.

20. Lehota viazanosti ponúk:

do 31. marca 2019

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy.

22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH

Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Návrh na plnenie kritérií hodnotenia“, „Technický popis a skladba ceny“ a „Návrh zmluvy“.

23. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:

cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)

výška DPH v Eur

celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

24. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:

       -                                                                                -

25. Obsah ponuky:

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s osobou podľa § 8 – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
 2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 19 tejto výzvy.
 3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 2)
 4. Technický popis a skladbu ceny (príloha č. 1)
 5. Návrh zmluvy (príloha č. 3)
 6. Katalógové listy alebo technické listy ponúkaných tovarov

26. Vysvetlenie:

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.

Osoba podľa § 8, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

27. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 19. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky osoby podľa § 8 na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.

Od úspešného uchádzača bude osoba podľa § 8 vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre osobu podľa § 8 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami osoby podľa § 8.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek osoby podľa § 8 stanovených v tejto výzve a jej prílohách.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8.

Osoba podľa § 8 v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.

Prílohy:

 1. Technický popis a skladba ceny
 2. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
 3. Návrh zmluvy

V B. Bystrici, 25. októbra 2018

Meno a podpis zodpovednej osoby:

                                                                               Mgr. Roman Mikušinec

                                                                                  osoba poverená VO

 

Kúpna zmluva č. .............

uzatvorená v zmysle Hlavy II Diel I (§ 409 - § 470) Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

 

 

1.1.       Kupujúci: BIC Banská Bystrica, s.r.o.

            Sídlo: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

            Zastúpený: Ing. Veronika Beličková, konateľka

            IČO: 31 609 465

            DIČ: 2021109992

            Bankové spojenie:

            Číslo účtu:

 

1.2.       Predávajúci:

            Sídlo :

            Zastúpený:

            IČO:

            DIČ:

            Bankové spojenie:

            Číslo účtu:

            Zapísaný v registri:

Čl. 2.

PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU

2.1 Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií - hardware“ v rámci projektu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa ................ .

Čl. 3.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je

 • záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru,
 • záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2 Súčasťou dodania tovaru je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie tovaru a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto odseku zmluvy.

Čl. 4.

MIESTO A ČAS DODANIA

4.1 Miestom dodania tovaru je: BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica.

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.3 Presný dátum a čas dodania tovaru si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni vopred.

4.4 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

Čl. 5.

PODMIENKY DODANIA

5.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.

5.2 Predávajúci je povinný po dodaní tovarov do miesta dodania tento tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený.

5.3 O odovzdaní a prevzatí tovaru spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.

5.4 Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.

5.5 Momentom podpisu preberacieho protokolu po uvedení tovaru predávajúcim do prevádzky v mieste dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

Čl. 6.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

6.2 Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa tejto zmluvy je:

Platca DPH (vyplní iba platca DPH)

Cena bez DPH: ................................. Eur

Výška DPH:        ................................. Eur

Cena s DPH:      ................................. Eur

Neplatca DPH (vyplní iba neplatca DPH)

Cena bez DPH: ................................. Eur

Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

6.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, prípadné poistenie, inštaláciu, skúšku funkčnosti, daň z pridanej hodnoty a pod.

6.4 Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar uvedený do prevádzky v mieste dodania po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.5 Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol podpísaný kupujúcim.

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6.5, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

6.7 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

7.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy daného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a rovnako bude spĺňať aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.

7.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.

7.3 Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru.

Čl. 8.

OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

8.1 Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou.

8.2 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru , predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady tovaru v podobe jej plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia vady.

8.3 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.

8.4 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako slúžil pôvodný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

8.5 Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.6 Predá vajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.

8.7 Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu, a to napr. formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky.

 

Čl. 9.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.

9.2 Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.

9.3 V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len pre časť plnenia (konkrétneho tovaru), ktorého sa dôvod odstúpenia týka.

9.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 60 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.

9.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Čl. 10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1    Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2    Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraného na realizáciu projektu „Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“ a ním poverené osoby alebo organizácie.
 2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
 3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 5. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

10.3      Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR.

10.4    Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.

10.5    Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

10.6    Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.

10.7      Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá predávajúci a dve kupujúci.

10.8    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

10.9    Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia ceny (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

 

V Banskej Bystrici dňa .........2018                 V ......................... dňa .........2018

 

Kupujúci:                                                      Predávajúci:

 

 

...............................................                     ...............................................

Ing. Veronika Beličková                                  Podpis oprávneného

konateľka                                                     zástupcu dodávateľa

 

Kúpna zmluva č. .............

uzatvorená v zmysle Hlavy II Diel I (§ 409 - § 470) Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

 

 

1.1.       Kupujúci: BIC Banská Bystrica, s.r.o.

            Sídlo: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

            Zastúpený: Ing. Veronika Beličková, konateľka

            IČO: 31 609 465

            DIČ: 2021109992

            Bankové spojenie:

            Číslo účtu:

 

1.2.       Predávajúci:

            Sídlo :

            Zastúpený:

            IČO:

            DIČ:

            Bankové spojenie:

            Číslo účtu:

            Zapísaný v registri:

 

Čl. 2.

PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU

2.1 Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií - software“ v rámci projektu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa ................ .

 

Čl. 3.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je

 • záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru,
 • záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2 Súčasťou dodania tovaru je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie tovaru a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto odseku zmluvy.

 

Čl. 4.

MIESTO A ČAS DODANIA

 

4.1 Miestom dodania tovaru je: BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica.

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.3 Presný dátum a čas dodania tovaru si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni vopred.

4.4 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

 

Čl. 5.

PODMIENKY DODANIA

5.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.

5.2 Predávajúci je povinný po dodaní tovarov do miesta dodania tento tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený.

5.3 O odovzdaní a prevzatí tovaru spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.

5.4 Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.

5.5 Momentom podpisu preberacieho protokolu po uvedení tovaru predávajúcim do prevádzky v mieste dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 

Čl. 6.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

6.2 Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa tejto zmluvy je:

 

Platca DPH (vyplní iba platca DPH)

Cena bez DPH: ................................. Eur

Výška DPH:        ................................. Eur

Cena s DPH:      ................................. Eur

 

Neplatca DPH (vyplní iba neplatca DPH)

Cena bez DPH: ................................. Eur

Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

 

6.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, prípadné poistenie, inštaláciu, skúšku funkčnosti, daň z pridanej hodnoty a pod.

6.4 Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar uvedený do prevádzky v mieste dodania po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.5 Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol podpísaný kupujúcim.

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6.5, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

6.7 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

 

Čl. 7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

 

7.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy daného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a rovnako bude spĺňať aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.

7.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.

7.3 Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru.

 

Čl. 8.

OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

8.1 Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou.

8.2 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru , predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady tovaru v podobe jej plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia vady.

8.3 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.

8.4 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako slúžil pôvodný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

8.5 Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.6 Predá vajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.

8.7 Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu, a to napr. formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky.

 

Čl. 9.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.

9.2 Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.

9.3 V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len pre časť plnenia (konkrétneho tovaru), ktorého sa dôvod odstúpenia týka.

9.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 60 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.

9.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Čl. 10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1    Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2    Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraného na realizáciu projektu „Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“ a ním poverené osoby alebo organizácie.
 2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 3. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 4. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 5. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

10.3      Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR.

10.4    Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.

10.5    Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvne strany.

10.6    Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.

10.7      Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá predávajúci a dve kupujúci.

10.8    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

10.9    Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

 

Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia ceny (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa .........2018                   V ......................... dňa .........2018

 

Kupujúci:                                                        Predávajúci:

 

 

 

...............................................                 ...............................................

Ing. Veronika Beličková                               Podpis oprávneného

konateľka                                                  zástupcu dodávateľa

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext