Informácie o projekte:

Názov projektu:  Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

Program: Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, kód ITMS: 312011G189

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora zvýšenia kľúčových kompetencií 50 žien so špecifickým postavením na pracovnom trhu (ženy starajúce o deti, dlhodobo nezamestnané ženy, ženy po materskej dovolenke) prostredníctvom  realizácie vzdelávacieho programu zameraného na možnosti uplatnenia sa na trhu práce - "Matka na trhu práce".

Na aktivity projektu budú použité inovatívne vzdelávacie  a motivačné nástroje, ktoré umožnia cieľovej skupine zlepšiť svoje profesionálne skúsenosti a zručnosti. Aktivity projektu sú rozdelené na dva samostatné vzdelávacie celky. Prvý celok je zameraný na zlepšenie kľúčových zručností cieľovej skupiny s dôrazom na IT zručnosti, jazykové zručnosti, ktoré sú základom pre efektívnu komunikáciu a tiež odborné zručnosti. Súčasťou vzdelávacieho programu bude aj motivačný tréning. Táto aktivita bude prebiehať v spolupráci s viacerými zamestnávateľmi s dôrazom na zvýšenie využívania flexibilných foriem zamestnávania cieľovej skupiny.  Druhým samostatným celkom budú kurzy, ktoré zvýšia kompetencie v oblasti podnikateľských zručností.

Projekt “Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“ je financovaný z NFP Európskeho sociálneho fondu, operačný program: Ľudské zdroje, názov sprostredkovateľského orgánu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora zvýšenia kľúčových kompetencií 50 žien so špecifickým postavením na pracovnom trhu (ženy starajúce sa o deti, dlhodobo nezamestnané ženy, ženy po materskej dovolenke) prostredníctvom  realizácie vzdelávacieho programu zameraného na možnosti uplatnenia sa na trhu práce - "Matka na trhu práce". Cieľom tejto aktivity bude upltanenie sa na trhu práce prostredníctvom samozamestnania (založenia živnosti, resp. inej formy podnikania).

  • Zvýšenie šancí znevýhodnených skupín žien na prispôsobovanie sa novým podmienkam a príležitostiam na trhu práce, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života
  • Zavedenie inovatívnej a udržateľnej prípravy žien na založenie podnikania
  • Vyrovnávanie príležitostí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien
  • Podpora využívania nových informačných technológií cieľovou skupinou v praxi
  • Zvýšenie povedomia a využívanie flexibilných foriem zamestnávania
  • Cieľové skupiny, ktoré prešli vzdelávacími modulmi, zvýšia svoje kľúčové kompetencie a tým zlepšia svoje postavenie na trhu práce

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou projektu sú ženy (nezamestnané, zamestnané, samostatne zárobkovo činné), ktoré sa starajú o maloleté deti a predpokladom ich zaradenia sa na trh práce je zosúladenie rodinného a pracovného života. Realizácia projektu a navrhnutých aktivít prispeje k zlepšeniu situácie cieľových skupín vo viacerých identifikovaných problémových oblastiach:

  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • zamestnanci

 

   
     
     
   
Slovenčina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext